VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Schindlerova pletárna s. r. o.,
se sídlem Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 25492179, DIČ: CZ25492179 platné od 1. 1. 2022

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy při dodávkách Zboží, zhotovení Díla a rovněž poskytnutí Služeb. Ve VOP je prodej Zboží, zhotovení Díla a poskytnutí Služeb souhrnně označeno jako „Zakázka“ mezi smluvními stranami, společností Schindlerova pletárna s. r. o.,IČ: 254 92179, se sídlem: Kyjovská 998/79, 407 46 Krásná Lípa, dále jen „Dodavatel“ a zákazníkem-podnikatelem, dále jen „Objednatel“.
1.2 Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy, ke které byly připojeny.
1.3 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
1.4 „Smlouvou“ se pro účely těchto VOP rozumí listinná nebo e-mailová Objednávka Objednatele bpotvrzená Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn potvrdit Objednávku listině nebo e-mailem. Potvrzená Objednávka je vedená jako "Zakázka".

II.CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
2.1 Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli cenu stanovenou v potvrzené Objednávce. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, popř. včetně všech dalších daní a poplatků a jsou dle INCOTERMS 2020 EXW-Ex works.
2.2 K ceně mohou být připočítány náklady na dopravu, obaly a další předem dohodnuté služby. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura, kterou vystavuje Dodavatel a kterou zašle Objednateli na adresu uvedenou v Objednávce listinně nebo e-mailem.
2.3 Oprávnění fakturovat cenu vzniká Dodavateli dnem dodání Zakázky, ledaže byla sjednána platba ceny předem či byla ve Smlouvě sjednána jiná podmínka fakturace. V případě, že si Objednatel nepřevezme Zakázku nejpozději do 15 dnů od sjednané doby dodání Zakázky, považuje se poslední den této lhůty za den dodání Zakázky.
2.4 Dodavatel je oprávněn požadovat před dodáním Zakázky uhrazení zálohové faktury ve výši 50% ceny zakázky.
2.5 Dodavatel je oprávněn požadovat před předáním kompletní Zakázky uhrazení doplatku faktury do výše 100% ceny Zakázky.
2.6 Ve Smlouvě je možné sjednat splatnost faktury v dohodnuté lhůtě ode dne dodání Zakázky.
2.7 Jednostranné započtení provedené Objednatelem, při němž by byla započtena pohledávka Objednatele proti pohledávce Dodavatele na zaplacení ceny Zakázky podle Smlouvy, není přípustné.
2.8 V případě prodlení s úhradou splatné pohledávky, je smluvní strana, která je v prodlení povinna uhradit smluvní straně, která je v pozici věřitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky úhrady v prodlení.

III.DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
3.1 Písemné podání prokazatelně odeslané jednou stranou na adresu sídla druhé strany uvedenou ve Smlouvě či v příslušném veřejném rejstříku, se považuje za doručené 5. den po jeho odeslání i tehdy, když si druhá strana toto podání z jakéhokoliv důvodu nepřevezme.
3.2 Elektronická forma komunikace je závazná pro obě smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že za doručené považují i dokumenty sepsané a doručené elektronickou poštou, a to i bez elektronického podpisu.

IV. PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY
4.2 Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat Zakázku na místo určené Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít Zakázku při dodání.
4.3 Nestanoví-li Objednatel nejpozději 3 pracovní dny před předáním Zakázky písemně výslovně, kdo Zakázku převezme, je osoba, která Zakázku převezme, považována za oprávněnou.
4.4 Vlastnické právo k Zakázce nabývá Objednatel úplným uhrazením ceny Zakázky.
4.5 Nebezpečí škody na Zakázce přechází na Objednatele v okamžiku dodání Zakázky.
4.6 Při snížení hodnoty nebo stornování již potvrzené Objednávky uhradí Objednatel Dodavateli všechny náklady, které Dodavateli tímto vzniknou.
4.7 Dojde-li k písemné dohodě o změně provedení Zakázky, oproti sjednaným podmínkám, prodlužuje se dodací lhůta o dobu, kterou tyto změny vyžadují, pokud není stanoveno písemně jinak.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZAKÁZKY
5.1 Dodavatel odpovídá za to, že Zakázka je při převzetí Objednatelem bez vad.
5.2 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zakázky v době šesti měsíců od převzetí Zakázky.
5.3 V případě uplatnění nároku z odpovědnosti za vady se přihlíží k povaze reklamované vady. Objednatel má především právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou vadné Zakázky. Není-li oprava Zakázky možná či vhodná, může Objednatel požadovat výměnu Zakázky, nebo týká-li se vada jen součásti Zakázky, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Objednatel žádat přiměřenou slevu z ceny Zakázky nebo od Smlouvy odstoupit. Při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu vady a jejímu charakteru, stupni a způsobu opotřebení Zakázky, délce jeho užívání a k možnostem jejího dalšího použití.
5.4 V případě, že Objednatel zjistí na Zakázce vadu, je povinen vadu bezodkladně po zjištění jejího výskytu reklamovat u Dodavatele, a to buď osobně v sídle Dodavatele, nebo písemně (e-mailem), ve kterém uvede: jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefon, doklad o zaplacení Zakázky, popis vady.
5.5 Dodavatel vystaví Objednateli písemné (e-mailem) potvrzení o přijetí reklamace.
5.6 Dodavatel je povinen vyřizovat reklamace bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů, pokud se Objednatel s Dodavatelem nedohodnou jinak.

VI.DALŠÍ USTANOVENÍ
6.1 Všechny spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány dle českého práva u příslušných obecných soudů.
6.2 Tyto VOP jsou platné a účinné dnem jejich podpisu Objednatelem nebo dnem, kdy s nimi Objednatel projeví souhlas při uzavření Smlouvy zasláním Objednávky Dodavateli.
6.3 Bude-li některé ustanovení VOP či Smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je oddělit. Smluvní strany se zavazují, že dotčené ustanovení nahradí platným ustanovením obdobného obsahu.
6.4 Dodavatel je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit či zrušit. Změněnými VOP se řídí právní vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP.
6.5 Objednatel je povinen jakékoliv své námitky, nejasnosti a připomínky k VOP oznámit Dodavateli před uzavřením Smlouvy, jinak se má za to, že se s textem VOP seznámil, textu VOP porozuměl a souhlasil s ním.
6.6 Tyto obchodní podmínky a Smlouva se řídí zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

V Krásné Lípě 1. 1. 2022